Veebilehe täielik privaatsusteavitus

Veebilehe täielik privaatsusteavitus

www.ford.ee

See privaatsusteavitus sisaldab www.ford.ee klientide, kasutajate ja külastajate isikuandmete töötlemise tingimusi

 1. Kes on vastutav töötleja?

Sinu isikuandmete vastutav töötleja on Info-Auto AS (andmekaitsespetsialist@infoauto.ee, Pärnu mnt 232, Tallinn 11314) ("meie"). Võid meie andmekaitseametnikuga ühendust võtta e-posti aadressil andmekaitsespetsialist@infoauto.ee

 1. Mis eesmärgil andmeid töödeldakse?

Me töötleme sinu andmeid:

 1. et analüüsida veebilehe kasutatavust ja kvaliteeti ja kindlustada selle turvaline toimimine;
 2. et su taotlusi, päringuid ja kaebuseid hallata ja neile vastata;
 • et sinu soovil astuda samme sinu proovisõidutaotluse rahuldamiseks, jagades sinu informatsiooni, proovisõidu- ja ostueelistusi sinu valitud edasimüüjaga, et nad saaksid su taotluse rahuldada ja su vajadustele vastata;
 1. et vastata juriidilistele päringutele seadusandlikest ja ametiasutustest, kohtutest ja kolmandatelt isikutelt;
 2. et tegeleda oma äritegevusega, sealhulgas üldiste korporatiivtegevustega, sisemise aruandluse, analüüsi, toote- ja teenusearendusega vastavalt oma õigustatud huvile.
 3. Milliseid andmekategooriaid töödeldakse?

Ülaltoodud põhjustel võime töödelda:

 • Veebilehe sirvimise ja kasutuse andmeid, sealhulgas sinu veebibrauseri ja operatsioonisüsteemi andmed, sinu IP-aadress, sinu külastuse aeg, sessioonide arv ja sinu geograafiline asukoht vastavalt kolmanda osapoole kaarditeenustele. Selle informatsiooni andmine on vabatahtlik. Kui sa neid andmeid ei avalda, palun ära kasuta meie veebilehte. 
 • Kontaktandmeid, sealhulgas sinu nimi ja e-posti aadress, telefoninumber ja meile saadetud sõnum. Selle informatsiooni andmine on vabatahtlik. Kui sa neid andmeid ei avalda, ei saa me sind tuvastada ega sinu päringule või taotlusele vastata.
 • Proovisõiduandmeid: et jagada sinu kontaktandmeid ning proovisõidu- ja ostueelistusi sinu valitud edasimüüjaga, et nad saaksid sinuga ühendust võtta ja su proovisõidutaotluse rahuldada, võime lisaks su kontaktandmetele (aadress, e-posti aadress, telefoninumber) töödelda lähima edasimüüja leidmiseks vajaliku geograafilise asukoha ning sinu proovisõitu puudutavate eelistuste (aeg, asukoht, valitud edasimüüja, erisoovid ja Fordi mudel, millega proovisõitu soovisid) andmeid, aga ka kogu muud informatsiooni, mida sa oma ostueelistuste (millal kavatsed auto osta) kohta jaganud oled. Selle informatsiooni andmine on vabatahtlik. Kui sa neid andmeid ei avalda, ei saa me sulle proovisõiduvõimalust pakkuda, või sul tuleb sinu valitud edasimüüjaga otse ühendust võtta.
 • Auto ja hoolduse informatsioon: Fordi mudel, VIN-kood, registreerimismärk, hoolduse informatsioon ja sinu kaebuse või soovi kirjeldus.

Oma kontaktisiku(te) isikuandmete avaldamisel pead kinnitama, et (i) sul on luba seda informatsiooni avaldada; (ii) sa oled oma kontaktisikuid teavitanud selle privaatsusteavituse sisust ja (iii) sa hoiad oma kontaktisiku(te) andmeid pärast meile avaldamist ajakohaste ja korrektsetena.

 1. Millistel õiguslikel alustel andmeid töödeldakse? 

Me võime sinu andmeid töödelda:

 • Nõusoleku alusel: teatud juhtudel võime küsida sinu nõusolekut isikuandmete töötlemiseks (vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2016/679 ("GDPR") artikkel 6 lg 1 p a)  Kui aluseks on nõusolek, võid oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmetöötlemist.
 • Õigustatud huvid: andmetöötluse aluseks võib olla ka meie õigustatud huvi tegeleda sinu taotluse või kaebusega või vastata juriidilistele nõuetele ja päringutele (vastavalt GDPR-i artikkel 6 lg 1 p f).
 • Juriidiline kohustus: võime töödelda sinu andmeid oma juriidiliste kohustuste raames, et vastata päringutele ametiasutustest või kohtutest (vastavalt GDPR-i artikkel 6 lg 1 p c ja e).
 • Juriidilised nõuded: võime töödelda sinu andmeid juriidiliste nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks vastusena kolmandate isikute päringutele (vastavalt GDPR-i artikkel 6 lg 1 p f ja artikkel 9 lg 2 p f).

Töötlemise eesmärgid, töödeldavate andmete kategooriad ja kehtivad õiguslikud alused on välja toodud allolevas tabelis:

Andmete töötlemise eesmärgid

Töödeldavate andmete kategooriad

Õiguslikud alused

Veebilehe kasutatavuse ja kvaliteedi analüüsimine ja selle turvalise toimimise kindlustamine

Veebilehe sirvimise ja kasutuse andmed

Õigustatud huvi

Su taotluste, päringute ja kaebuste haldamine ja neile vastamine

Kontaktandmed

Auto ja hoolduse informatsioon

Õigustatud huvi

Sinu proovisõidutaotluse rahuldamine ja sinu andmete jagamine sinu valitud edasimüüjaga

Kontaktandmed

Proovisõiduandmed

Nõusolek

Kohtutele, ametiasutustele või kolmandatele isikutele vastamine, kui see põhineb seadusel või on vajalik juriidiliste nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks

Kontaktandmed

Veebilehe sirvimise ja kasutuse andmed

Auto ja hoolduse informatsioon

Juriidiline kohustus

Õigustatud huvi

Juriidilised nõuded

Oma äritegevusega tegelemine, sealhulgas üldised korporatiivtegevused, sisemine aruandlus, analüüs, toote- ja teenusearendus

Kontaktandmed

Veebilehe sirvimise ja kasutuse andmed

Auto ja hoolduse informatsioon

Õigustatud huvi

 1. Meie õigustatud huvi sinu andmeid töödelda

Me võime sinu andmeid töödelda meie või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel. Oleme läbi viinud testi, et tuvastada esinevad meie ja kolmandate isikute õigustatud huvid seoses isikuandmete töötlemisega. Selles kontekstis oleme arvestanud, mil määral sinu huvid, õigused ja vabadused on mõjutatud meie seonduvatest andmetöötlustegevustest, meie organisatsiooni struktuurist ja toimimisestja sinu õiguste rakendamiseks antud garantiidest. Tuvastasime, et alltoodud andmetöötlustegevused ei piira ebaproportsionaalselt sinu isiklikke õigusi ja vabadusi ja seega on meil õigustatud huvi sinu andmeid töödelda.

Töötlemistegevus

Õigustatud huvid

Veebilehe kasutatavuse ja kvaliteedi analüüsimine ja selle turvalise toimimise kindlustamine

Meil on õigustatud huvi neid andmetöötluse tegevusi läbi viia, sest peame jälgima, tuvastama ja kaitsma oma IT-süsteeme, võrku, infrastruktuuri, arvuteid, informatsiooni, intellektuaalset omandit ja teisi õigusi soovimatu sissetungi, autoriseerimata sisenemise, informatsiooni avalikustamise ja hankimise ning andmete ja süsteemi rikkumise eest. Töötleme andmeid ka selleks, et parandada oma veebilehe tööd, probleeme lahendada ja vastata sisemise tootearenduse vajadustele. See sisaldab meie veebilehe kasutuse jälgimist ja analüütikat kasutuse, külastatud lehtede ja linkide osas, navigatsioonimustrite osas, lehel veedetud aja osas, kasutatud seadmete osas ning kasutajate lähtekoha informatsiooni kogumist.

Kasutajate ja külastajate vajadustele ja muredele vastamine ja kaebustega tegelemine, sealhulgas sinu taotluste haldamine ja neile vastamine

Meil on õigustatud huvi vastata oma klientide ja nende kontaktisikute vajadustele ja muredele ja tegeleda kõikide meile saadetud kaebustega. See võib sisaldada ka kaebuse uurimist ja sinu andmete jagamist sinu mainitud edasimüüjaga, kui see on sinu kaebuse lahendamiseks vajalik. Võime su autot puudutavat informatsiooni jagada ka Ford Central & Eastern European LLC-ga (tootja esindaja), kui see on vajalik sinu kaebuse lahendamiseks või sinu autot puudutava taotlusega tegelemiseks või seoses juriidiliste nõuetega.

Juriidilistele nõuetele ja päringutele vastamine

Meil on õigustatud huvi avalikustada soovimatuid sissetunge, autoriseerimata sisenemisi, informatsiooni avalikustamist ja hankimist ning andmete ja süsteemi rikkumist puudutavat informatsiooni ametiasutustele ja kohtutele ning vastata kolmandate isikute juriidilistele nõuetele ja päringutele.

Oma äritegevusega tegelemine, sealhulgas sisemine aruandlus, analüüs, toote- ja teenusearendus 

Me töötleme klientide andmeid, et oma ettevõtet igapäevaselt juhtida ja strateegilist kasvu planeerida. See sisaldab kliendisuhete juhtimist, osanikega informatsiooni jagamist, turvaprotseduuride implementeerimist ning ressursside ja eelarve planeerimist ja eraldamist.


Kui vajad täpsemat informatsiooni meie õigustatud huvide ja läbiviidud testi tulemuste kohta, palun võta meiega ühendust andmekaitsespetsialist@infoauto.ee.

 1.   Kui kaua me su isikuandmeid säilitame?

Säilitame su isikuandmeid vaid seni, kuni see on vajalik eesmärgil, mille saavutamiseks neid koguti, sealhulgas seaduslike nõuete täitmine. Et määratleda sobilikku isikuandmete säilitamise perioodi, võtame arvesse isikandmete hulka, iseloomu ja tundlikkust, sinu isikuandmete autoriseerimata kasutusse sattumise või avalikustamise potentsiaalset riski, sinu andmete töötlemise eesmärke, kas saame neid eesmärke saavutada teistel viisidel ja kehtivaid seaduslikke nõudeid. Mõnedel juhtudel võime sinu isikuandmed anonüümistada, et neid ei saaks enam sinuga seostada, sel juhul võime sellist informatsiooni ilma sind täiendavalt teavitamata kasutada. 

Säilitame veebilehe sirvimise ja kasutuse andmeid maksimaalselt kuus kuud pärast sinu viimast meie veebilehe külastust. Säilitame proovisõiduandmeid maksimaalselt 30 päeva pärast seda, kui avaldasime su isikuandmed sinu valitud edasimüüjale su proovisõidu läbiviimiseks. Säilitame su kontaktandmeid kaks aastat pärast sinu viimast suhtlust meiega, välja arvatud juhtudel, kui seadusega on teisiti ette nähtud.

 1. Kes võib sinu andmetele ligi pääseda?

Võime jagada või avalikustada sinu andmeid:

(i) oma teenusepakkujatega: seda veebilehte majutab En-Co Software Kft. (Ungari, 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 72. B. ép.) Azure serverites, mida pakub Microsoft Ireland Operations Limited (Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Iirimaa. Telefon: (+353) 1 850 940 940) volitatud töötlejana. E-posti servereid majutab EZIT Kft (Budapest, Victor Hugo u. 22, 1132, Ungari);

(ii) edasimüüjatega, kelle oled oma proovisõiduks valinud või keda oled oma taotluses või kaebuses maininud, et seda kaebust lahendada või taotlust rahuldada;

(ii) Ford Central & Eastern European LLC (1138 Budapest, Népfürdő utca 22., Ungari), kui see on vajalik sinu kaebuse lahendamiseks, taotluse rahuldamiseks või seoses juriidiliste nõuetega; 

(iii) professionaalsetele nõustajatele nagu Eesti Vabariigis asuvad juristid ja raamatupidajad;

(iv) kõik õiguskaitseasutused, kohtud, seadusandjad, valitsusasutused või muud kolmandad isikud, kelle puhul me usume, et see on vajalik õigusjärgse või seadusliku kohustuse täitmiseks või muul moel meie, kolmandate isikute õiguste või isikliku turvalisuse kaitseks või pettuste, turvalisus- või ohutusprobleemide tuvastamiseks, ennetamiseks või muul moel nendega tegelemiseks.

 1.     Kas me edastame isikuandmeid Euroopast väljapoole? 

Et kindlustada sinu isikuandmete turvalisus, edastame sinu informatsiooni Euroopast väljapoole vaid riikidesse, kus me teeme seda kooskõlas GDPR-iga. See tähendab, et kehtib üks järgnevatest tingimustest:

 • Euroopa Komisjon on otsustanud, et riik tagab sinu isikuandmetele piisava kaitse (kooskõlas GDPR artikliga 45);
 • andmete edastamine allub õiguslikult siduvale ja täitmisele pööratavale dokumendile, mis sätestab isikuandmete kaitse (kooskõlas GDPR artikliga 46);
 • andmete edastamine allub siduvatele kontsernisisestele reeglitele (kooskõlas GDPR artikliga 47); või
 • andmete edastamine põhineb GDPR-i isikuandmete väljapoole EL-i edastamisele kehtivatele piirangutele tehtaval erandil (kooskõlas GDPR artikliga 49).

Kui soovid informatsiooni meie turvameetmete kohta, palun võta meiega ühendust ford@infoauto.ee.

 1.      Sinu õigused

Sulle on tagatud järgmised õigused:

 1. Õigus tutvuda andmetega: sul on õigus küsida, kas meil on sinu isikuandmeid ja kui on, saada informatsiooni selle kohta, milliseid isikuandmeid meil on. Peame vastama muuhulgas ka küsimustele, miks me sinu isikuandmeid kasutame, andma detailset informatsiooni, milliseid andmeid meil on ja kellele me oleme nendele andmetele ligipääsu andnud. Siiski ei ole see õigus absoluutne ja teiste isikute huvid võivad sinu ligipääsuõigust piirata.
 2. Õigus andmete parandamisele: me peame vastava nõudmise korral parandama ebatäpseid isikuandmeid või täiendama ebatäielikke isikuandmeid.
 • Õigus andmete kustutamisele (õigus olla unustatud): mõnedel juhtudel peame asjaomase isiku nõudel isikuandmed kustutama.
 1. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele: mõnedel juhtudel peame asjaomase isiku nõudel isikuandmete kasutamist piirama. Sellistel juhtudel võime andmeid kasutada vaid seadusega piiratud teatud eesmärkidel. 
 2. Õigus andmete ülekantavusele: teatud juhtudel võib sul olla õigus saada oma isikuandmeid, millele meil on ligipääs, struktureeritud, laialdaselt kasutatavas, masinloetavas ja koostalitlevas vormingus ning vastavatel isikutel võib siis olla õigus neid andmeid meiepoolsete takistusteta teistele isikutele edasi saata.
 3. Õigus esitada vastuväiteid: 

Sul on õigus igal ajal oma olukorrast lähtudes esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, ja sellisel juhul ei pruugi me saada sinu isikuandmeid töödelda. Kui sul on õigus esitada vastuväiteid ja selle õiguse kasutamine on õigustatud, ei töödelda sinu vastavaid isikuandmeid enam vastavalt vastuväitele edasi. Selle õiguse kasutamisega ei kaasne mingeid kulusid.

 • Õigus esitada kaebusi: sul on ka õigus esitada kaebus pädevale järelevalve teostajale oma elukohariigis, kus GDPR-i väidetav rikkumine aset leidis. Kui elad Eesti Vabariigis, on selleks andmekaitsespetsialist@infoauto.ee.
 1.    Kuidas meiega ühendust võtta?

Saame anda lisainformatsiooni või vastata ülal kirjeldatud õiguste kasutamist puudutavatele päringutele. Võid selliste päringutega meie või meie andmekaitseametnikuga ühendust võtta e-posti aadressil andmekaitsespetsialist@infoauto.ee.